Usługi rachunkowe i księgowe

Świadczymy pełny zakres usług rachunkowych obejmujący księgowość a także kadry i płace. Gwarantujemy najwyższą jakość naszych działań oraz kompleksowe rozwiązania. Rozliczamy firmy o różnych formach działalności. Z usług naszego biura zlokalizowanego w Balicach pod Krakowem skorzystało już wielu Klientów. W ramach współpracy oferujemy:

Karta podatkowa

Jest to obecnie najprostsza firma opodatkowania działalności gospodarczej, jaką przewiduje polski system podatkowy. Z tej metody korzystać mogą wyłącznie osoby fizyczne , które zarejestrowały działalność gospodarczą zarówno indywidualnie, jak i w formie spółki cywilnej osób fizycznych.
Osoby opłacające podatek w formie karty są zwolnione z konieczności opłacania podatku VAT. Mogą jednak zrezygnować ze zwolnienia oraz zdecydować się na wybór opodatkowania na zasadach ogólnych czynności, które podlegają regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku akcyzowym.

Ryczałt ewidencjonowany

Ten sposób opodatkowania jest szczególnie korzystny dla nowo założonych przedsiębiorstw.
Mogą z niego skorzystać następujące podmioty: osoby fizyczne, które prowadzą indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne i partnerskie (w której wspólnicy to wykonawcy wolnego zawodów, a ich przychody z prowadzonej działalności w poprzednim roku nie wyniosły więcej niż 150.000 euro).

  Działania w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego obejmują:
 • bieżące księgowanie dokumentów
 • założenie i prowadzenie ewidencji sprzedaży
 • sporządzanie rejestru zakupu i sprzedaży towarów w oparciu o ustawę o podatku od towarów i usług
 • obliczanie zobowiązania podatkowego
 • sporządzanie deklaracji podatkowych o podatku od towarów i usług – VAT-7
 • reprezentowanie Klienta przed instytucjami – US i ZUS.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Jest to najlepsze rozwiązanie dla małych podatników. Odpowiednio gospodarując przychodami oraz kosztami księgi przychodów i rozchodów, podatnik ma możliwość kształtowania wysokości płaconych podatków.


  Usługi w ramach KPiR i rejestrów VAT obejmują:
 • odbiór i weryfikację rachunkową dokumentów źródłowych
 • formalną weryfikację dokumentacji księgowej
 • sporządzenie wewnętrznych dowodów w oparciu o otrzymaną dokumentację
 • sporządzanie faktur wewnętrznych i uzgodnienia sprzedaży, rozliczanie raportów fiskalnych
 • wprowadzanie zapisów do ksiąg
 • wykonywanie wydruków księgi na potrzeby sporządzenia miesięcznego rozliczenia w podatku dochodowym
 • dokonanie wydruków rejestrów na potrzeby rozliczenia podatku VAT
 • rozliczenie podatków w deklaracjach w podatku dochodowym, w podatku VAT oraz przygotowanie odpowiednich przelewów
 • gromadzenie dokumentów źródłowych oraz ksiąg za obecny rok do momentu wydania ich zgodnie z obowiązującą umową.

Księga rachunkowa

Zgodnie z obowiązującą ustawą powinny z nich korzystać spółki kapitałowe a także pozostałe podmioty – osoby fizyczne oraz spółki osobowe, które w ciągu roku podatkowego osiągnęły przychody na poziomie wyższym niż 1.200.000,00 euro w przeliczeniu na złotówki.
Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe muszą stosować się do wielu przepisów, ale korzystanie z nich ma wiele zalet. Pozwalają one na kontrolowanie zobowiązań, należności, zapasów, a przede wszystkim obrazują stan finansowy firmy.

  Usługi w zakresie rachunkowości, prowadzenia księgi i rejestrów VAT obejmują:
 • odbiór i weryfikację rachunkową dokumentacji źródłowej
 • formalną weryfikację dokumentów księgowych
 • dekretacja dokumentów księgowych w związku z prawem bilansowym i podatkowym oraz sposób uwidocznienia w księdze
 • sporządzenie PK w oparciu o otrzymaną dokumentację oraz własne księgowania
 • rozliczanie raportów fiskalnych, sporządzanie faktur wewnętrznych oraz uzgodnienia sprzedaży
 • przygotowanie wydruków zestawienia bilansowego (syntetyka) na potrzeby miesięcznego rozliczenia w podatku dochodowym
 • przygotowanie wydruków rejestrów na potrzeby podatku VAT
 • rozliczenie podatków w deklaracjach o podatku dochodowym, VAT i przygotowanie odpowiednich przelewów
 • uzgodnienia kont rozrachunkowych
 • wydrukowanie potwierdzeń sald rozrachunkowych za wskazany rok obrotowy i dostarczenie ich kontrahentom
 • gromadzenie dokumentacji źródłowej oraz ksiąg za obecny rok do momentu wydania ich zgodnie z umową
 • dokonanie wydruków kont rozrachunkowych (analityka) i przekazanie do analizy w systemie raz na kwartał.

Usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz KPiR

 • rozliczenie importu i eksportu
 • rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie poszczególnych ewidencji (rozliczenie przebiegu pojazdu wraz ze sporządzeniem dowodu wewnętrznego, rozliczenie amortyzacji wraz ze sporządzeniem dowodu wewnętrznego, dokonanie zapisów w ewidencji wyposażenia)
 • rozliczanie zwrotów w podatkach od towaru i usług
 • prowadzenie rejestru faktur od małych podatników
 • analiza analitycznych kont rozrachunkowych
 • obliczanie różnic kursowych
 • wydruki niedotyczące miesięcznego rozliczenia podatku dochodowego i podatku VAT
 • sporządzenie sprawozdania finansowego
 • sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat w przeciągu roku.

Płace, Kadry i ZUS

Każda firma, która zatrudnia pracowników, musi prowadzić dokumentację kadrowo-płacową. Pracodawcy mają z tego tytułu wiele obowiązków , dlatego pracownicy w naszej firmie oferują pełną obsługę w zakresie kadr i płac, gwarantującą bezpieczeństwo oraz całkowitą zgodność dokumentacji ze zmieniającymi się przepisami.

Obsługa ogólna:

 • sporządzanie dokumentacji aktualizacyjnej płatnika lub ubezpieczonego
 • dokonywanie popraw błędów generowanych przez system komputerowy ZUS
 • prowadzenie korespondencji z ZUS-em oraz innymi instytucjami
 • przekaz deklaracji rozliczeniowych w formie elektronicznej
 • konsultacje i uzgodnienia z prowadzącym pracownikiem Biura
 • odpowiedzialność odszkodowawcza za rzeczywiste szkody poniesione przez Zleceniodawcę.

Rozliczanie płac i ZUS

 • wprowadzenie do systemu komputerowego nowo zatrudnionych lub zwolnionych pracowników
 • obliczanie dodatkowych elementów wynagrodzenia (dodatków, odpraw, ryczałtów, ekwiwalentów) na podstawie informacji otrzymanych od Zleceniodawcy
 • sporządzanie listy płac pracowników z uwzględnieniem nieobecności
 • zgłaszanie płatnika, ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych
 • sporządzenie raportów miesięcznych i deklaracji rozliczeniowych z dowodami zapłaty
 • wyrejestrowanie płatnika, ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego,
 • przygotowanie dokumentów potrzebnych do otrzymania zasiłku chorobowego
 • przekazanie ZUS-owi pełnej dokumentacji zwolnień lekarskich
 • sporządzenie deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy oraz przelewy
 • sporządzenie zasiłkowej listy płac
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
 • korekty niewynikające z winy Zleceniodawcy.

Prowadzenie akt osobowych

 • przygotowanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń oraz rozwiązania umów o pracę
 • porządkowanie dokumentów pracowników i prowadzenie akt osobowych
 • przygotowywanie informacji o warunkach pracy jako załączników do umowy o pracę
 • przygotowanie zaświadczeń i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem dla pracowników
 • prowadzenie karty urlopów i karty czasu pracy
 • przygotowanie odpowiednich oświadczeń pracowniczych
 • sporządzanie okresowych zestawień wymagalnych szkoleń BHP/badań lekarskich/urlopów do wykorzystania.

Zlecenia dodatkowe

 • przygotowanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem lub likwidacją działalności gospodarczej, przeznaczoną dla organu podatkowego
 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej obrotu gospodarczego (umowy, uchwały itp.)
 • sporządzenie umowy zlecenie, umowy o dzieło
 • sporządzanie zestawień, analiz ekonomiczno-finansowych
 • aktualizacja danych w organie podatkowym
 • rozliczenie podatku od przychodów ewidencjonowanych
 • rozliczenie dochodu z najmu lub z innych źródeł przychodów
 • zeznania roczne
 • weryfikacja ksiąg i pozostałej dokumentacji
 • korekty deklaracji związane z winą Zlecającego
 • sporządzenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty
 • czynności dotyczące zaświadczenia o nie zaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne
 • sporządzanie i wniesienie wyjaśnień, odwołań wynikających z winy Zleceniodawcy
 • sporządzanie informacji PIT 11/ inne/
 • sporządzanie wezwań do zapłaty, monitów, not
 • sporządzenie noty korygującej
 • sporządzenie sprawozdania do GUS
 • sporządzenie raportu kasowego.

Copyright(C) NovaDP